Infographic: Công chức và viên chức khác nhau thế nào?

Công chức làm việc tại các cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội, còn viên chức làm việc ở đơn vị sự nghiệp công lập. Ngoài ra còn điều gì khác biệt?

Theo VNEXPRESS