20 bức ảnh chứng minh mèo là thứ vật chất dạng lỏng

Chất lỏng là một trạng thái vật chất khá phổ biến. Đó là một chất lưu gần như không nén được mà các phân tử cấu tạo nên nó có liên kết không chặt so với liên kết rắn và có hình dạng phụ thuộc vào vật chứa nó.

Có thể khẳng định mèo là một dạng chất lỏng, vì chúng có thể đọng lại thành vũng ở bất cứ vật chứa nào mà chúng bắt gặp.

S.T